Your browser does not support JavaScript!
花蓮縣政府民政處
分類清單
預告統計資料發布時間表
                               
108年預告統計資料發布時間表
花蓮縣政府民政處
預告統計資料發布時間表
聯絡人:孫珮玉                            
服務單位:戶政科                       上次預告日期:106.12.20          
電話:(03)8235475                      
傳真:(03)8228557                         本次預告日期:107.12.05
電子信箱:peiyu0927@hl.gov.tw                      
資料種類 資料項目 發布     形式 預 定 發 布 時 間 備註
107年 108年 108年 108年 108年 108年 108年 108年 108年 108年 108年 108年 108年 
12月 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
人口靜態統計 表一村里鄰戶口數暨戶籍動態登記數按性別、登記項目及區域分 報表 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15
上網 17:30 17:30 17:30 17:30 17:30 17:30 17:30 17:30 17:30 17:30 17:30 17:30 17:30 
 (107年11月) (107年12月) (108年1月) (108年2月) ( 108年3月) (108年4月) (108年5月) (108年6月) (108年7月) (108年8月) (108年9月) (108年10月) (108年11月)
表二現住人口數按性別及原住民身分分 報表 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15
上網 17:30 17:30 17:30 17:30 17:30 17:30 17:30 17:30 17:30 17:30 17:30 17:30 17:30 
 (1076年11月) (107年12月) (108年月) (108年2月) (108年3月) (108年4月) (108年5月) (108年6月) (108年7月) (108年8月) (108年9月) (108年10月) (108年11月)
表三現住人口數按性別及年齡分 報表 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15
上網 17:30 17:30 17:30 17:30 17:30 17:30 17:30 17:30 17:30 17:30 17:30 17:30 17:30
 (107年11月) (107年12月) (108年1月) (108年2月) (108年3月) (108年4月) (108年5月) (108年6月) (108年7月) (108年8月) (108年9月) (108年10月) (108年11月)
表七現住原住民人口數按性別、原住民身分及族別分 報表 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 
上網 17:30 17:30 17:30 17:30 17:30 17:30 17:30 17:30 17:30 17:30 17:30 17:30 17:30
 (107年11月) (107年12月) (108年1月) (108年2月) (108年3月) (108年4月) (108年5月) (108年6月) (108年7月) (108年8月) (108年9月) (108年10月) (108年11月)

 

備註說明:發布時間遇例假日順延